top of page

Disclaimer & Privacyverklaring

 

Disclaimer​

Aan de verstrekte informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. CIC Company aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop verstrekte informatie. De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld, en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enig bericht vooraf worden aangebracht.

Privacyverklaring CIC Company

Op basis van deze privacyverklaring informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens door CIC Company en CIC Family. Deze privacyverklaring is in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die in mei 2016 in werking is getreden en per 25 mei 2018 van toepassing is.

Doeleinden van verwerking:
CIC Company gaat zorgvuldig, transparant en veilig om met uw persoonsgegevens. Indien u het contactformulier invult via de websites CICCompany.nl of CICFamily.nl of u zich direct of via uw werkgever inschrijft voor een van de trainingen dan worden uw gegevens door ons verwerkt.
Wij verwerken uw persoonsgegevens ten behoeve van:

 • het maken van offertes en bevestigingen;

 • persoonlijke en/of groepscoaching/training trajecten;

 • maken en wijzigen van afspraken;

 • sturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

 • het uitsturen van de CIC Company mini 360 graden feedback en de Team Potential Reviews;

 • uitvoering geven aan een opdracht met een opdrachtgever waar u bij betrokken bent;

 • administratieve doeleinden, zoals financiële boekhouding en afdracht belastingen.

 

Grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn:

 • Uw expliciete toestemming;

 • Uitvoering van een overeengekomen opdracht van coaching/training (overeenkomst) in de dan wel het maken van een offerte daartoe; deze opdracht of offerte kan ook via uw werkgever tot stand gekomen zijn;

 • Het nakomen van een wettelijke verplichting, zoals afdracht van belastingen en/of  financiële administratie.

 

De gegevens die wij van u direct of indirect ontvangen verwerken wij:

 • Naam

 • Adres

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Functie

 • Geboortedatum

 • Geslacht

 • Gevolgde trainingen/trajecten

 

Bewaartermijnen
Zolang u onze informatie op prijs stelt en ons daar expliciet toestemming voor heeft gegeven, worden deze gegevens opgeslagen en bewaard. Hetzelfde geldt voor persoonsgegevens die gebruikt worden in onze offertes, bevestigingen, nieuwsbriefbestand (via de e-mailsoftware Mailchimp) en andere (digitale) correspondentie.

Gegevens die wij nodig hebben voor de financiële administratie en belastingafdrachten bewaren wij conform de wettelijke bewaartermijnen (7 jaar).
Zie voor het verwijderen/aanpassen van uw persoonsgegevens uit ons systeem “Uw rechten”.

Cookies & IP adres
In het kader van de marketing- en communicatie activiteiten van CIC Company en CIC Family houden wij door middel van cookies algemene gegevens bij van website bezoekers van CICCompany.nl en CICFamily.nl die gebruikt kunnen worden voor analyses van het bezoekgedrag op onze websites. Het IP adres wordt geanonimiseerd opgeslagen. Tevens maken beide websites geanonimiseerd gebruik van Google Analytics en wordt gebruik gemaakt van Google Fonts, Google Forms en Google Maps.

Verstrekking aan derden en/of buiten de EEA
Uw gegevens worden niet doorverkocht aan of gedeeld met derden, behoudens indien noodzakelijk voor de uitvoering van wettelijke verlichtingen zoals financiële administratie en afdrachten van belastingen. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt buiten de EEA.

Uw rechten


U heeft te allen tijde het recht om, na een schriftelijk verzoek per e-mail naar info@ciccompany.nl om uw persoonlijke gegevens op te vragen en in te zien. U kunt ons verzoeken de gegevens aan te passen of te verwijderen en eventueel uw bezwaar kenbaar te maken tegen verwerking dan wel het overdragen van gegevens aan een andere partij; u ontvangt van ons z.s.m. een reactie op uw verzoek.


U kunt voorts uw toestemming tot verwerking intrekken door een e-mail te sturen aan info@ciccompany.nl.
Wij kunnen u om een legitimatie vragen alvorens wij gehoor geven aan uw verzoek tot uitoefening van uw rechten.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens wilt u dan contact met ons opnemen via info@ciccompany.nl. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan kunt u ten allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens in Den Haag.

Beveiliging
De gegevens die u invult op CICCompany.nl zijn beveiligd middels de techniek SSL om misbruik van persoonsgegevens te voorkomen.

Contactgegevens CIC Company
Heeft u vragen en verzoeken over de verwerking van persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen via de onderstaande gegevens:


CIC Company B.V.
Caroline Serré
Fortwachter 1
2141 EE  Vijfhuizen
info@ciccompany.nl
CICCompany.nl

bottom of page